Toermalijn in Duiven

Wereldwijzer in Duiven

Sprankel in Herwen

St. Willibrordus in Spijk

De Carrousel in Zevenaar

Sterrenschool in Zevenaar

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Stichting Proles is een stichting waar meerdere scholen uit de gemeenten Duiven, Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar zijn aangesloten. De aangesloten basisscholen hebben ieder hun eigen naam, gezicht en onderwijskundige identiteit. Toch zijn er zaken die van toepassing zijn op al deze scholen. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van stichting Proles praat mee over deze bovenschoolse zaken;  onderwerpen die van belang zijn voor alle of een meerderheid van de scholen van een schoolbestuur.

Medezeggenschap betekent voor ons met het bestuur meepraten, meedenken en vooruitzien. De GMR toetst het beleid. Wij hebben recht op instemming en advies.

De medezeggenschap van ouders en personeel is binnen stichting Proles geregeld in een tweetal organen:

Medezeggenschapsraad (MR) op schoolniveau

De medezeggenschapsraad functioneert binnen de school. De directeur bespreekt (als vertegenwoordiger van het bestuur) het beleid van stichting Proles met de MR. Deze bestaat uit een even groot aantal ouders als personeelsleden van die betreffende school. De MR heeft over een aantal zaken instemmingsrecht, over andere zaken adviesrecht.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR ) op bestuursniveau

Het beleid op bestuursniveau geldt voor alle scholen van stichting Proles. Dit beleid wordt door de directeur-bestuurder, als vertegenwoordiger van het bestuur, besproken met de GMR. Op een aantal beleidsterreinen heeft de GMR instemmingsrecht, op andere terreinen adviesrecht.

De GMR bestaat uit tien leden, waarbij ouders en personeel in dezelfde mate vertegenwoordigd zijn. De leden van de GMR hoeven niet in de MR van lokale scholen te zitten, maar zij moeten wel met een Proles-school verbonden zijn. Dit kan doordat zij als ouder een kind op school hebben of op één van de scholen personeelslid zijn. De GMR komt ongeveer zes keer per jaar bijeen.