Sprankel in Herwen

Sterrenschool in Zevenaar

De Carrousel in Zevenaar

Toermalijn in Duiven

Wereldwijzer in Duiven

St. Willibrordus in Spijk

GMR

Ouders, vooral de communicatie met ouders, hebben een belangrijke rol in het  primair onderwijs. Ouders worden zoveel mogelijk betrokken bij de school en het onderwijs aan hun kind.

De medezeggenschap van ouders is geregeld in een tweetal organen:

  • MR MedezeggenschapsRaad op schoolniveau
  • GMR Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad op bestuursniveau

De medezeggenschapsraad functioneert binnen de school. De directeur bespreekt (als vertegenwoordiger van het bestuur) zijn beleid met de MR. Deze bestaat uit een even groot aantal ouders als personeelsleden. De MR heeft over een aantal zaken instemmingsrecht, over andere zaken adviesrecht.

Het beleid op bestuursniveau, dat voor alle scholen geldt, wordt door de bestuursmanager, als vertegenwoordiger van het bestuur, besproken met de GMR. Op een aantal beleidsterreinen heeft de GMR instemmingsrecht, op andere terreinen adviesrecht. Afspraken hierover zijn vastgelegd in een reglement.

De GMR bestaat uit tien leden, waarbij ouders en personeel in dezelfde mate vertegenwoordigd zijn. 

De GMR komt ongeveer zes keer per jaar bijeen.

Als u inlogt met uw gebruikersnaam en wachtwoord (voor GMR-leden en personeel werkzaam bij de Stichting Proles), kunt u via het GMR menu meer infomatie vinden.